Devletlerin kurulmasının temel nedenleri

Makale, devletlerin ortaya çıkışının nedenleri üzerindeki ana pozisyonları inceler. Aynı zamanda devletcilik kavramının ortaya çıkışını karşılaştırmak için bir analiz sunmaktadır. Eleştirel değerlendirmelerde içermektedir.

Devletin ortaya çıkışının gizemi, devlet ve hukuk teorisinin ebedi problemlerinden biridir, çünkü çözümü birçok ideolojik ve somut-pratik zorluklarla ilişkilidir.

Birincisi, devletin ortaya çıkışının ilk anı, günümüzden yüzyıllarca ve hatta bazı halklar arasında çok eskiye dayanmaktadır. (eski Mısırlılar, Sümerler, Akadlar, Hintliler, Çinliler, vb.)

İkincisi, devletin kökenine ilişkin herhangi bir teorik sistem, belirli bir toplumda hüküm süren fikirlerin ve dünya görüşlerinin etkisi altında ortaya çıkan öznel-tarihsel çarpıtmalara tabidir.

Bu nedenle, devletin doğuşu doktrininin sadece çeşitli tarihsel dönemlerin ve güçlerin düşünürleri tarafından her zaman revize edilmeyeceği oldukça açıktır.

İlkel toplumun uzun ama sürekli gelişimi sırasında, niteliksel değişimi için önkoşullar sistematik olarak yaratıldı.

Emek araçlarının gelişmesiyle birlikte insanlar yeni üretim becerileri kazandılar, emek verimliliği arttı, kültür ve maneviyat arttı, toplum üyelerinin çıkarları daha çok yönlü ve çelişkili hale geldi.

A.V. Malko’ya göre, erkekler ve kadınlar arasındaki doğal işbölümü işlevlerinin yerini alan toplumsal işbölümü, ilkel bir üretim biçiminden niteliksel olarak yeni bir üretim biçimine geçiş sürecinde büyük önem taşıyordu. Büyük bir toplumsal işbölümünün ilk örneği, daha önce de söylediğimiz gibi, sığır yetiştiriciliğinin tarımdan ayrılmasıdır.

Devletin ortaya çıkmasının başlıca nedenleri şunlardır:

1. Üç büyük ölçekli işbölümünde (sığır yetiştiriciliği ve tarımın ayrılması, el sanatları, tüccarların özel bir insan kategorisi olarak ortaya çıkması) olarak ifade edilen “el koyan” ekonomi türünden “üreten” ekonomiye geçiştir. Kısaca ticaretin insanlar arasında başlamasıdır.

2. Bireyin bağımsızlığını yoğunlaştıran emek verimliliğindeki artışın bir sonucu olarak ürün oluşumu, aile ve toplumsal yaşamın örgütlenmesinde bir değişiklik gerektirdi. Emek ve mülkiyet arasındaki boşluğu, emek araçlarının ve ürünlerinin, özel mülkiyetinin ortaya çıkışını açıklayan mübadeleler için ürün üretiminin başlaması bir diğer etkendir.

3. Bireylerin mülkiyet birikiminin neden olduğu toplum üyelerinin sosyal sınıf tabakalaşması bir diğer etmendir. Üyelerinin eşitliğini temel alan bir toplum oluşturmak, birikmiş servetlerin yeniden dağıtılmasını veya miras yoluyla diğer kişilere devredilmesi diğer bir nedendir. Ancak bu period’a kadar ekonomi öyle bir düzeye ulaşmıştı ki, önceki tesviye üretimi ve dağıtımı imkansız hale gelmiştir.

Sosyal üretimin karmaşıklığı ve kişinin kendisinin yeniden üretimi nedeniyle, toplumu yeni bir şekilde oluşturma ve sosyal süreçlerin yönetimini garanti etme ihtiyacı ortaya çıktı.

Bu aynı zamanda, profesyonel bir uzman yönetim aygıtına sahip olmayı mümkün kılan belirli bir toplum refahı seviyesinin elde edilmesiyle de desteklendi. Devletin ortaya çıkmasından önce, yönetici seçkinlere diğer kabileleri yağmalayarak kendilerini hızlı ve yasal olarak zenginleştirme ve belirli bir alanda yer edinme fırsatı veren sürekli savaşların eşlik ettiği bir askeri demokrasi geçiş dönemi olması karakteristiktir. Bu, liderlerin ve onların çevrelerinin yükselişine yol açtı. Liderlerin gücü yavaş yavaş kalıtsal hale geldi ve ülkelerin gelişimi için vergiler ortaya çıktı.

Yukarıdaki faktörler, temel amacı insan toplumunun birliğini ve istikrarını korumak olan devletin ve devlet gücünün oluşumunu teşvik eden nedenler haline geldi.

Bununla birlikte, belirli tarihsel özellikleri ve bu nedenlerin farklı halklar arasında devletlerin oluşumu üzerindeki farklı etki derecelerini, tipolojik ve diğer özelliklerini açıklayarak dikkate almak gerekir.

Bir devletin ortaya çıkma sürecinin, insan toplumunun medeniyete entegrasyonunu yansıttığına bağlı olarak kendi temelinde gelişen kendi kendini düzenleyen bir sistemin niteliklerinin bu toplum tarafından edinilmesini kazandırdı. Medeniyet koşullarında devleti karakterize eden en önemli özellik sistematik bir bireyin özerkliğini, özel mülkiyete dayalı ekonomik özgürlüğü, bireyin toplumun yönetiminde yer alması (herhangi bir biçimiyle demokrasi) hakkındadır.

Özel mülkiyet, mülkiyetin en verimli biçimidir.

Toplumda bu tür mülkiyetin ortaya çıkmasıyla birlikte üretilen maddi malların sayısı artmış, mübadele artmış ve üreticiler arasındaki ekonomik bağlar daha karmaşık hale gelmiştir. Bütün bunlar, giderek karmaşıklaşan toplumsal hayatın, yani devletin koordinasyonu ve düzeniyle her zaman meşgul olacak özel bir denetleyici ve düzenleyici yapının oluşmasını gerektiriyordu.

Maddi üretim alanında sınıf oluşumunun kilit süreçlerinden biri, edebiyatta Neolitik Devrim olarak adlandırılan avcılık ve toplayıcılıktan üretken bir ekonomi biçimine geçiştir.

Üretimin başlaması sürekli artı bir ürünün ortaya çıkmasına neden oldu. Aslında, tüm alanlarda üretimdeki artış, insan işgücünü, onu sürdürmek için gerekenden daha fazla ürün üretmeye muktedir kılmıştır, yani bir ürün yaratma işlevi ile onu temellük etme işlevi birbirinden ayrılmıştır. Mülkiyet farklılaşmasını kolaylaştıran gerçek koşullar ortaya çıktı ve bu da klan sistemi içinde çeşitli sömürü biçimlerinin ortaya çıkmasına yol açtı. Tüm bu faktörler, toplumun sınıflara bölünmesine yol açan kabile sisteminin özünü değiştiren toplumsal işbölümü tarafından üretildi. Sonuç olarak, bu durum devletleri ve örgütlü toplumların ortaya çıkmasına neden oldu.

Tabii ki, sahiplerin çıkarlarının korunması devletin faaliyetlerinin ön saflarında yer aldı. Çünkü üretimi organize ederek, kendi refah seviyelerini artırmak sadece yetkili kişilerin değil, aynı zamanda bir bütün olarak toplumun maddi temellerini de yaratan, yine toplumdu.

Devlet, üretim araçlarının sahipleri için çok yararlıydı. Askeri saldırılardan koruyor, ticaret kurallarını belirliyor, para basıyor, devletler arası mal alışverişi yapıyor, kamu tüketim fonları dağıtıyor, rezerv fonları oluşturuyor ve bunları gerektiğinde kullanabilmektedir. Doğal afetlere karşı mal sahipleri arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için oluşturulan organlar vb. kurulmuştur.

Ekonomi, devlet ve komünal mülkiyete dayanıyordu. Kölelerin, sarayların, mücevherlerin, el sanatlarının özel mülkiyeti vardı, ancak ekonomiyi önemli ölçüde etkilemedi.

Devleti ve kamusal mülkiyet biçimini etkin bir şekilde yönetmek için, bir kişi tarafından yönetilen güçlü bir bürokratik sisteme ihtiyaç vardı. Bu nedenlerle devletin oluşum sürecinin uzun ve belirsiz olduğunu söyleyebiliriz.

Bu süreç, toplumun iç gelişimi, çeşitli sosyo-ekonomik, kültürel-tarihsel, etnik, psikolojik ve diğer koşulları ile karakterizedir.

Bugün, devletlerin ortaya çıkışına ilişkin birçok teori bilinmektedir: ilahi (teolojik), ataerkil, sözleşmeli, sınıf, organik vb.

Devletin ortaya çıkmasının temel nedenleri, “elde koyan” ekonomi türünden “üreten” ekonomiye geçiş, emek verimliliğindeki artışa dayalı göreli olarak artık ürün oluşumu, üyelerinin toplumsal ve sınıfsal tabakalaşmasıdır. Çevremiz bireylerden mülkiyet birikiminin neden olduğu bir topluma dönüştürülmüştür. Bunada devlet denerek adlanmıştır.

Benzer konular