Antropoloji nedir?

Antropoloji – İnsan bilimi ve evrim bilimi olarak bilinmektedir.

Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ülkelerinde antropoloji, insanın tüm boyutlarıyla beşeri bilimleri olarak kabul edilmektedir. Etnolojiyi de temel bir unsur olarak içeren 3 ana kategoriye ayırmaktadır. Bunlar; sosyal, kültürel ve fiziksel (anatomi, fizyoloji, antropojenez).

Antropoloji, insanın ve insan ırklarının kökeni, fiziksel organizasyonu ve evriminin biyolojik bilimi olarak yorumlanmaktadır. İnsan varlığının maddi ve fiziksel yönlerini antropoloji çerçevesinin dışına çıkaran Fransız okulu açısından sosyolojinin bir alt bölümüdür. Ayrıca Anglo-Sakson okulu açısından antropoloji, dört bölümden (antropobiyoloji, sosyal ve kültürel antropoloji, tarih öncesi arkeoloji, etnolinguistik) olarak çok disiplinli bir bilimdir.

Fiziksel Antropoloji

Bir tür olarak insanın oluşum süreçlerini ve aşamalarını, ayrıca tür içi varyasyonların doğasını, anatomik ve fizyolojik özelliklerini ve diğer temel biyolojik gerçekleri incelemektedir. Fiziksel antropologlar insan genetiğiyle ilgilenmektedirler. Yani kalıtsal özellikleri; morfoloji sorunlarını (insan vücudunun parametreleri ve fiziksel özelliklerinin analizi) ve ayrıca bir kişinin biyolojik bir varlık olarak kültür ve doğal çevre ile uyarlanabilir etkileşimi olarak bilinmektedir.

Morfolojinin alt bölümlerinden biri olan somatoloji, vücut yapısı ile kişilik tipi arasında bir ilişki kurmak için tasarlanmıştır. Ortaya çıkan bir diğer uzmanlık araştırma alanı, antropologları, psikologları ve zoologları bir araya getiren primat etolojisidir. Fiziksel antropologlar, insan iskelet yapısının evrimini ve vücudun yumuşak dokularının işlevlerini incelemektedir. Çalışmanın konusu ayrıca ırksal değişkenlik ve hastalıklara, beslenme düzenlerine, farklı koşullar altında hayatta kalma vb. ile ilişkili duyarlılıktır.

Kültürel Antropoloji

İnsan davranışının incelenmesi ve faaliyetlerinin sonuçları ile ilgilenmektedir. Kelimenin anlamında kültür, kişinin kendisi tarafından yaratılan çevrenin bir parçasıdır. Kısmen kültürel antropolojiyi oluşturan disiplinlerin farklı gelişiminin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde kısmen bu disiplinler tarafından uygulanan yöntemlerdeki büyük farklılıktan dolayı ortaya çıktığı da söylenmektedir. Bir bütün olarak kültürel antropoloji alanının tamamı genellikle nispeten bağımsız bir grup olarak ele almaktadır. Diğer bölünmeler de mümkündür. Bazı araştırmacılar genellikle şu üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar; dilbilim, tarih öncesi arkeoloji ve uygun kültürel antropolojidir.

Etnodilbilim

Kültürün anahtarı, onu bir semboller sistemi olarak anlamaktır. En yaygın sembolik sistem, sözlü ve yazılı iletişim aracı olarak dildir. İletişimin kültürdeki rolünü anlarken, dilbilimciler ayrıca tarih konularıyla da ilgilenirler ve bu amaçla, diğer yeterli belgesellerin yokluğunda tanıklık edecek olan aralarındaki bağlantıları belirlemeye çalışarak dünya dillerini sınıflandırırlar. Kaynaklar, halklar arasındaki tarihsel ilişkiler hakkında bakmaktadır.

Tarih öncesi Arkeoloji

Antropogenezi ise, insanın sonraki gelişimini incelemektedir. Ayrıca halkların yaşam biçimindeki tarihsel çeşitliliği açıklamaktadır. Bu bilim, fizik, kimya ve biyolojideki en son gelişmelerin yardımıyla, fosillerin ve eserlerin amacının tarihlendirilmesine ve belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca atalarımızın yaşam biçimini yeniden yaratmaya yardımcı olmaktadır.

Antropoloji birliği

Günümüzde Antropolojinin birleşik bir bilim olup olmadığı sorusu ortaya çıkmıştır. Yukarıdan, ortak bir ad altında bir araya getirilen ilgi alanlarının ne kadar çeşitli olduğunu görebilirsiniz. Üstelik bu sıralama tam olmaktan uzaktır. Ancak araştırma alanlarının oldukça sınırlı olduğunu düşünen antropologlar da vardır. Örneğin İngiliz antropologlarının fiziksel antropologlarla aynı fikirde olmama eğiliminde olduklarına ve genellikle dilbilimcilerin ve arkeologların çalışmalarına çok az ilgi gösterdiğine inanılmaktadır. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri’nde, çok çeşitli yöntemleri birleştiren çeşitli hipotezler ve genellemeler ortaya koyan bilim adamlarının çalışmalarında kendini gösteren farklı bilgi alanları arasındaki karşılıklı bağımlılığı anlama duygusu bulunmaktadır.

Modern bilimde, antropolojik disiplinlerin sistemleştirilmesi için çeşitli seçenekler vardır. Dolayısıyla antropoloji, arkeoloji, etnografya, etnoloji, folklor, dilbilim vb. insan dünyası geliştikçe ve daha karmaşık hale gelmektedir. Bilimsel uzmanlaşma büyümekte ve antropolojik disiplinler dizisi giderek genişlemektedir. Böylece tıbbi antropolojiyi (insan psikolojisi, insan genetiği), insan ekolojisini vb. ayırt etmeye başlamışlardır.

Antropoloji ve uygulama alanları

Antropolojinin günümüzde en önemli uygulama alanı, kelimenin en geniş anlamıyla “eğitim”dir. Önemli ölçüde genişleyen siyasi, ekonomik ve sosyal ufuklarıyla modern dünyada, farklı kökenlerden kültürlere sahip halklar arasındaki temasların sayısı artmaktadır. Antropologlar, kültürel farklılıklar üzerine öğretim ve literatür yoluyla, insanlar arasında hoşgörü ve karşılıklı saygının gelişmesine katkıda bulunmaya çalışmaktadırlar. Nihayetinde aralarında karşılıklı anlayışın gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Antropoloji, modern eğitimin önemli bir parçasıdır.

Günümüzde artan sayıda antropolog uygulamalı projelerde yer almaktadır. Teknik verilerin toplanması ve sentezlenmesi alanı olarak antropoloji, diğer bilgi alanları için ihtiyaç duyulan özel bir bilgi kaynağıdır. Örneğin, insan vücudunun parametreleri hakkında bilgi, giyim üreticilerinin şapkaların ve diğer giysi unsurlarının boyutlarını ve oranlarını daha iyi tahmin etmelerini sağlayan antropologlar tarafından hazırlanmaktadır. Antropologlar, örneğin, büyük teknolojik değişime eşlik edebilecek yıkıcı sosyal sonuçların hafifletilmesine yardımcı olarak, gelişmekte olan ülkelere yönelik dış yardım programlarında genellikle danışman olarak hareket etmektedirler.

Fiziksel Antropoloji uygulama alanları

İnsan yapısı ve becerilerinin özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyen antropologlar, fabrika çalışanlarına işyerinde daha yüksek verimlilik, kolaylık ve güvenlik sağlamak için üretim ekipmanı ve mekanizmalarının yeniden yapılandırılmasına katkıda bulunmaktadırlar. Antropologlardan biri, insan vücudunun şekline daha yakın olan demiryolu araba koltuklarının geliştirilmesinde yer almıştır. Ayrıca Antropologlar, insanlı uzay uçuşu programlarının geliştirilmesinde özellikle büyük rol almışlardır. Örneğin, geleceğin astronotları için giysi ve birçok türde ekipmanın (oksijen maskeleri gibi) geliştirilmesinde katkıda bulunmuşlardır.

Birçok durumda, antropologların bilgileri tıp alanında uygulanmıştır. Çok sayıda çalışma, belirli hastalıkların insanların ırksal özellikleri, beslenmeleri, çiftçilik sistemleri ve diğer faktörlerle nasıl ilişkili olduğunun anlaşılmasına katkıda bulunmuştur.

Fiziksel antropoloji, hukuk alanında da uygulanmaktadır. Nispeten sıklıkla kimlik sorunları ile ilişkili olarak: bazen antropologlar insanları iskelet kalıntılarından tanımlanması için adli tıp tarafından çağrılmaktadırlar.

Kültürel Antropoloji uygulama alanları

Bu alanlar son derece çeşitlidir. Profesyonel antropologların sahip olması gereken belirli kültürlerin ayrıntılı bilgisi, onları eğitim alanında özellikle yararlı kılmaktadır.

Yabancı çıkarları olan özel sanayi şirketleri, denizaşırı personelini eğitmek için antropologların hizmetlerinden kapsamlı bir şekilde yararlanmaktadır. BM, kültür ve demografik istatistikler hakkında veri toplamak ve bazı durumlarda tüm programları koordine etmektedir. Ayrıca ekonomik kalkınma programlarına katılmak için antropologlar kullanmaktadır. Burada antropologların, hem belirli kültürler hem de genel insan sosyal süreçleri hakkındaki bilgilerinden faydalanmaktadırlar.

Yerli halklar, topraklarını etkin bir şekilde yönetmekle ilgilenen eski sömürgeci güçlerin büyük ilgisini çekmiştir. Örneğin, imparatorluğunun çöküşüne giden dönemde İngiltere çok sayıda antropolog tutmuştur. Ancak antropologların sömürge yönetimiyle olan bu birlikteliği, bazı eski sömürge ülkelerinde bu bilime karşı şüphe şeklinde damgasını vurmuştur.

Aynı zamanda kültürel antropologlar birçok kültürde ruh sağlığı araştırmalarında önemli bir rol oynamıştır. Antropologların özel bir katkısı, insanların etnik veya alt kültürel geçmişine bağlı olarak zihinsel bozukluklardaki farklılıkların incelenmesidir.

Benzer konular